Dit is een uittreksel van onze privacyverklaring, versie juni 2022. De volledige tekst kan hieronder gedownload worden.

I. ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring: Samenwerkingsgemeente Het Anker in Sliedrecht hecht een groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Het omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap is een basis voor onze gemeente. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen deelnemen aan het gemeenteleven. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft ook de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft er recht op dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens, heeft de gemeente verschillende beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan deze verklaring.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen, heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de kerkenraad. Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de scriba van Het Anker.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:
1. Recht op dataportabiliteit
Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
2. Recht op vergetelheid
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
3. Recht op inzage
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
4. Recht op rectificatie en aanvulling
Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
5. Recht op beperking van de verwerking
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
6. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.
7. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
8. Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot een van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de scriba. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerk dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de kerkenraad. De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen en zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacyrechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

II. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Een gewijzigde privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website en in de Scipio-app van de kerk.

Ill. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

In de gemeente vindt een aantal verwerkingen plaats. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel (download) staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

IV. VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

V. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog een beperkte periode alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijke bewaartermijnen.

VI. DOORGIFTE AAN DERDEN

De gemeente geeft geen gegevens van haar leden door aan derden met uitzondering van attestaties. Wij geven ook geen gegevens door aan landen buiten de EU.

BIJLAGE 1: 

Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:
De gemeente heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.
De kerkenraad evalueert jaarlijks het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement).
De gemeenteleden/ vrijwilligers/ ambtsdragers/ functionarissen worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente door publicatie op de website en in de Scipio-app.
Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.
De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente door publicatie op de website.
De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.